Covid hygienická pravidla


 1. U vstupu do budovy, do jednotlivých tříd, tělocvičny je vždy k dispozici dezinfekce určená pro dezinfekci rukou.
 2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každé dítě důkladně, po dobu 20 až 30 sekund, umyje ruce – zodpovídá paní učitelka. V mateřské škole lze používat textilní ručníky (děti mají své ručníky vždy označeny značkou)  nebo papírové ručníky.
 3. V jednotlivých třídách a šatních prostorách je zajištěno časté větrání – zajišťují paní učitelky a provozní zaměstnanci.
 4. Provozní zaměstnanci dezinfikují prostory mateřské školy minimálně 2x za den, vynáší odpadkové koše minimálně 1x za den. Klademe důraz na dezinfekci předmětů, klik, hraček, stolů, spínačů, baterií, zábradlí, splachovadel, atd. (MŠ má zajištěny gumové rukavice a dezinfekce pro zaměstnance školy).
 5. Teplota dětí i zaměstnanců se měří v případě podezření na infekční onemocnění, včetně Covid-19    (dle lékařské společnosti je normální teplota 37 °C).
 6. Mateřská škola má zajištěny textilní roušky pro zaměstnance a děti v případě potřeby na jednotlivých třídách (zajišťují provozní zaměstnanci).

Stravování dětí v mateřské škole

 1. Vydávání stravy není umožněno samoobslužně (svačinky a obědy se vydávají na jednom talíři pro jedno dítě). Vydávání příborů zajistí paní učitelky či provozní zaměstnanci.
 2. Děti se stravují na jednotlivých třídách. MŠ Smetanova zajistí stravování na jednotlivých třídách nebo ve školní jídelně bez kontaktu mezi různými skupinami.
 3. Strava může být vydána do čistého jídlonosiče, který kuchařka mateřské školy opláchne.

Organizace vzdělávání na jednotlivých třídách

 1. Jednotlivé mateřské školy zajistí nespojování tříd na zařízení (včetně kroužků).
 2. Konání akcí a programů je realizováno v rámci jednotlivých tříd.
 3. Neúčastníme se hromadných akcí.
 4. Pobyt rodičů v prostorách budovy mateřské školy a šatnách dětí je omezen pouze na dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte pedagogovi. Doprovod dítěte do mateřské školy je minimalizován na jednu dospělou osobu (v případě nutnosti se sourozencem dítěte).
 5. Třídní schůzky proběhnou prostřednictvím zaslání e-mailu rodičům.
 6. Mateřská škola využije pro přepravu dětí městskou hromadnou dopravu po předchozím písemném souhlasu zákonných zástupců.

Případ podezření na nákazu dítěte/zaměstnance MŠ Covidem-19

 1. Onemocnění dítěte nebo zaměstnance se hlásí ředitelce mateřské školy (ředitelka kontaktuje KHS).
 2. Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte a je přítomný doprovod dítěte do MŠ, dítě není vpuštěno do mateřské školy. Důležitý je pečlivý ranní filtr, který zajistí paní učitelky na jednotlivých třídách.
 3. Pokud se příznaky onemocnění projeví v průběhu pobytu v mateřské škole, kontaktujeme zákonného zástupce, který telefonicky kontaktuje praktického lékaře, a ten rozhodne o dalším postupu.
 4. Paní učitelka zajistí izolaci dítěte až do převzetí zákonným zástupcem.
 5. Pokud dítě trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, rodiče předkládají lékařské potvrzení, že netrpí infekční nemocí a je možný vstup a pobyt v mateřské škole.

 Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne 31. 8. 2020

 Mgr. Barbora Výmolová, ředitelka MŠ

Tato pravidla jsou vydána na základě manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19