Základní informace o organizaci

Název: Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace

Sídlo: Janáčkova 1444, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11

Telefon: 595 178 810

E-mail:skolkajanackova@tiscali.cz

ID datové schránky:  biqkq7e

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 73184527

DIČ: CZ 73184527

IZO: 107 622 769

Redizo školy: 674 000 242

Zřizovatel: město Frýdlant nad Ostravicí

Sídlo: Náměstí č. 3, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11

IČ: 296 651

Kapacita školy: 303 dětí

Poslední změna v rejstříku škol: č.j. MSK 121392/2011 ze dne 27. 07. 2011

Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí je příspěvkovou organizací zřízenou Zastupitelstvem města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 31 ze dne 05. 09. 2002.

Předmět činnosti organizace

Předmětem činnosti školy dle zřizovací listiny je zabezpečovat uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu školy:

  • Poskytování předškolní výchovy v předškolních zařízeních v rozsahu obecně právních předpisů
  • Provozování školní jídelny k zajištění společného stravování dětí a pracovníků předškolního zařízení

Doplňková činnost je vymezena čl. VI bodu 1 za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele. Náplň doplňkové činnosti je realitní činnost a výuka jazyků.

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitelka, jmenovaná na základě usnesení rady města č. 71 ze dne 30. 10. 2002. Ředitelka jedná jménem organizace a je odpovědná za činnost organizace. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy a organizačními předpisy.

Vedení školy

Ředitelka: Jindra Hiklová, statutární orgán

  • Jmenovaná do funkce Radou města Frýdlant nad Ostravicí s účinností od 01. 01. 2003
  • Pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje §164 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon )

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), v platném znění v těchto případech:

  • Rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34
  • Rozhoduje o ukončení předškolního vzdělávání podle § 35
  • Stanovuje měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku

 Zveřejnění rozpočtových dokumentů

Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
K nahlédnutí na internetových stránkách Mateřské školy, ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace (www.msjanackova.cz) a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní mateřské školy.